Požarna varnost

1 Požarni red

Požarni red je dokument, ki mora biti izdelan za vsak večstanovanjski, poslovni ali industrijski objekt, kjer se izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Predpisuje ga Pravilnik o požarnem redu.

Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost, ki vsebuje:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara;
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano;
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov;
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga;
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Priloge

Obvezne priloge požarnega reda so:

 1. izvleček požarnega reda;
 2. navodila za posameznike;
 3. evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom;
 4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom;
 5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah;
 6. kontrolni listi.

Ocena požarne ogroženosti

Lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Ocena požarne ogroženosti v objektu, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost, služi kot izhodišče za načrtovanje ukrepov za učinkovito varstvo pred požarom. Ocena požarne ogroženosti mora zajemati tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter na ogroženost življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja.

Požarna varnost vključuje ukrepe, kot so izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, periodika usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, izvajanje praktičnih vaj evakuacije iz objekta in stopnja strokovne izobrazbe osebe, ki je odgovorna za varstvo pred požarom. Kakšne ukrepe uporabiti, je odvisno prav od stopnje požarne ogroženosti.

Stopnje požarne ogroženosti so po omenjenem pravilniku določene :

stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost,
stopnja 2 – majhna požarna ogroženost,
stopnja 3 – srednja požarna ogroženost,
stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost,
stopnja 5 – velika požarna ogroženost,
stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.

Požarni načrt

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.

Evakuacijski načrt

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.
V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.

Kontrolni pregledi.

Lastnik ali uporabnik objekta oziroma oseba, ki jo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu, v skladu s predpisi, lastnik ali uporabnik objekta pooblasti, določi način in pogostost kontrolnih pregledov, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom.