Varstvo pri delu

1 Izjava o varnosti

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.
Delodajalec mora vsebino izjave o varnosti dopolnjevati ob vsaki novo ugotovljeni nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

1.1. Ocena tveganja

Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj.

Ocenjevanje tveganja obsega:

 • opredelitev nevarnosti,
 • opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,
 • ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,
 • določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,
 • revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.

1.2. Revizija izjave o varnosti

Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno dopolniti in popraviti v primeru:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
 • ko je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni,
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

1.3. Pravilniki

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1),
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom,
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu,
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev,
 • Pravilnik o varnostnih znakih,
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen,
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk

2. Navodila za varno delo

Navodila za varno delo so osnovnega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu.
Delavcem so lahko dostopna na dva načina: kot zbirka navodil v obliki dokumentacije zbrane v mapi ali kot opozorilo nameščeno na vidnem mestu v bližini stroja.

V primeru, da imate navodila arhivirana v neki mapi potrebujete še podpis delavca, da je s konkretnim navodilom seznanjen. Če je navodilo nameščeno v bližini stroja podpis delavca ni potreben.

Navodila za varno delo je potrebno izdelati zlasti za :

 • delo z nevarnimi snovmi,
 • delo v skladiščih,
 • delo transporta v objektu ali po dvorišču firme,
 • opravljanje nevarnih delovnih procesov in postopkov,
 • izvajanje različnih pomožnih del (čiščenje, priprava na delo, preizkušanje…),
 • izvajanje del, kjer delavcem preti neizogibna nevarnost,
 • delo z električnim tokom,
 • delo z delovno opremo zlasti pa nevarnimi stroji in napravami,
 • v primeru sprememb načina uporabe delovne opreme.

3. Meritve delovnih pogojev

Delodajalec je dolžan na podlagi 17. člena ZVZD-1 izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Med drugim mora v zvezi s kemičnimi, biološkimi in fizikalnimi škodljivostmi identificirati nevarnosti, ugotoviti, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim, oceniti tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic, odločiti o tem, ali je tveganje sprejemljivo in odločiti o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Delodajalec mora na podlagi ocene tveganja tudi določiti roke za izvajanje obdobnih preiskav škodljivosti na delovnem mestu. Ti roki morajo biti zapisani v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju vsebujejo naslednje posamezne strokovne naloge:

 • toplotne razmere,
 • hrup,
 • osvetlitvene razmere,
 • vibracije,
 • elektromagnetna polja in sevanja,
 • nevarne kemijske snovi na delovnem mestu.

4. Prijave poškodb pri delu

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.